КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 1 березня 2017 р. № 130 
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
№ 532 від 19.07.2017 
№ 832 від 25.10.2017 
№ 86 від 07.02.2018}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. ЗатвердитиПорядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, що додається.
 2. Абзац третійпункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників у 2017 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 77 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 17, ст. 489), викласти у такій редакції:

“часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.”.

 1. Міністерству аграрної політики та продовольства проаналізувати стан виконання цієї постанови та у разі, коли обсяг коштів, необхідних для надання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за поданими до 1 жовтня 2017 р. сільськогосподарськими товаровиробниками заявками, не перевищує 50 відсотків обсягу річних асигнувань, передбачених у державному бюджеті для такої компенсації, подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до затвердженого цією постановою Порядку з метою підвищення ефективності підтримки сільськогосподарських товаровиробників та використання бюджетних коштів.
 2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно зпереліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України                                                       В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 березня 2017 р. № 130

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

{У тексті Порядку слова “державний банк” в усіх відмінках і формах числа замінено словами і цифрами “державний банк або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі,” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 532 від 19.07.2017}

 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом “Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва” (далі - бюджетні кошти).
 2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.
 3. Одержувачами бюджетних коштів є юридичні особи та фізичні особи - підприємці, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів (за визначенням, наведеним упункті 2.15статті 2 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”), вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених такими юридичними та фізичними особами протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, а новоутворених сільськогосподарських товаровиробників, які провадять господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, - за результатами кожного окремого звітного періоду (далі - сільськогосподарські товаровиробники).

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

 1. Бюджетні кошти спрямовуються на забезпечення сільськогосподарських товаровиробників вітчизняною технікою та обладнанням для агропромислового комплексу (далі - техніка та обладнання) шляхом здійснення часткової компенсації вартості техніки та обладнання, придбаних у виробників та/або їх дилерів (далі - часткова компенсація).
 2. Часткова компенсація надається на техніку та обладнання, ступінь локалізації виробництва яких (за визначенням, наведеним упункті 3статті 1 Закону України “Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу”) перевищує 60 відсотків, крім тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів, ступінь локалізації виробництва яких має перевищувати показник, встановлений у Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 369 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 40, ст. 1427).
 3. Перелік техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів (далі - перелік), формується комісією, яка утворюється Мінекономрозвитку.

Комісію очолює Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі.

Комісія провадить свою діяльність на основі положення, яке затверджується Мінекономрозвитку.

Перелік формується після перевірки комісією ступеня локалізації виробництва техніки та обладнання.

 1. До переліку включаються техніка та обладнання, що виробляються заводами-виробниками, які є резидентами України не менш як два роки та:

питома вага витрат яких на оплату праці з урахуванням відрахування на соціальні заходи у складі собівартості виробленої (реалізованої - для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності) продукції становить не менш як 8 відсотків;

{Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 832 від 25.10.2017}

мають конструкторсько-технологічну документацію та/або зареєстроване право інтелектуальної власності на техніку та обладнання, відображене в балансі;

здійснюють на території України виробництво вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів та/або використовують такі вузли, агрегати, деталі і комплектувальні вироби, виготовлені на території України, відповідно до переліку технологічних операцій, необхідних для виробництва техніки та обладнання, зазначених у додатку до Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 369 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 40, ст. 1427). Ступінь локалізації виробництва таких вузлів, агрегатів, деталей та комплектувальних виробів має бути не нижче показника ступеня локалізації виробництва відповідної техніки і обладнання, встановленого пунктом 5 цього Порядку;

{Абзац четвертий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 832 від 25.10.2017}

здійснюють гарантійне і післягарантійне обслуговування техніки та обладнання.

Заявки щодо включення до переліку в поточному році подаються комісії до 31 жовтня, а в 2017 році - до 17 листопада. Заявки щодо включення до переліку в наступному році подаються комісії з 1 листопада поточного року.

{Абзац шостий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 832 від 25.10.2017}

Заявки на щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, включених до переліку у попередні роки, критеріям поточного року, визначеним у пунктах 5 і 7 цього Порядку, подаються комісії щороку з 1 січня по 30 квітня.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

Форма заявки та документи, необхідні для включення до переліку та щорічного підтвердження, визначаються Мінекономрозвитку.

{Абзац восьмий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

Заводи-виробники подають фінансову звітність за попередні чотири квартали.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

7-1. У разі неподання заявки на щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, виявлення недостовірної інформації у документах, поданих заводом-виробником, або у разі, коли техніка та обладнання не відповідають критеріям поточного року, визначеним у пунктах 5 і 7цього Порядку, комісія розглядає питання і приймає відповідне рішення щодо виключення такої техніки та обладнання з переліку.

Вартість техніки та обладнання, вилучених з переліку, не підлягає компенсації з моменту оприлюднення відповідного рішення комісії на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

{Порядок доповнено пунктом 7-1 згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

 1. Мінекономрозвитку розміщує рішення комісії щодо виключення з або включення техніки та обладнання до переліку і сформований комісією оновлений перелік у дводенний строк на офіційному веб-сайті Міністерства та надсилає його до Мінагрополітики та державних банків або банків, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належить державі.

{Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови КМ № 832 від 25.10.2017}

У переліку зазначається:

найменування та код згідно з ЄДРПОУ заводу-виробника, його філій (відокремлених підрозділів), що мають власний код згідно з ЄДРПОУ, та/або його дилера;

{Абзац третій пункту 8 в редакції Постанови КМ № 832 від 25.10.2017}

вид і марка техніки та обладнання;

довідкова ціна техніки та обладнання.

{Абзац п'ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

 1. Мінагрополітики у дводенний строк після надходження переліку розміщує його на офіційному веб-сайті Міністерства.
 2. Часткова компенсація надається сільськогосподарським товаровиробникам на безповоротній основі за придбані техніку та обладнання, вартість яких зазначена в актах приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату через державний банк або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, у таких розмірах:

{Абзац перший пункту 10 в редакції Постанови КМ № 86 від 07.02.2018}

20 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) - за придбані техніку та обладнання у грудні 2017 р.;

{Абзац пункту 10 в редакції Постанови КМ № 86 від 07.02.2018}

25 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) - за придбані техніку та обладнання починаючи з 1 січня 2018 року.

{Абзац пункту 10 в редакції Постанови КМ № 86 від 07.02.2018}

Вартість техніки та обладнання, придбаних з 1 грудня поточного року, підлягає частковій компенсації за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на наступний рік.

{Абзац пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

Часткова компенсація не надається сільськогосподарським товаровиробникам, стосовно яких порушено справу про банкрутство та/або яких визнано банкрутами та/або які перебувають на стадії ліквідації, а також тим, що мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами.

{Абзац пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів:

кошти у сумі, що незаконно отримано, протягом місяця повертаються до державного бюджету;

часткова компенсація не надається протягом трьох наступних бюджетних періодів.

 1. Для отримання часткової компенсації сільськогосподарські товаровиробники подають до державного банку або банку, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, через який здійснено придбання техніки та обладнання, заявки та підтвердні документи, а саме:

{Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ № 832 від 25.10.2017}

копію платіжного доручення;

акт приймання-передачі техніки та обладнання;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації);

{Абзац четвертий пункту 11 в редакції Постанови КМ № 832 від 25.10.2017}

довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.

{Пункт 11 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

Заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання, придбаних до 1 грудня поточного року, подаються до 5 грудня поточного року за наявності поданих у повному обсязі підтвердних документів. Заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання, придбаних з 1 грудня поточного року, подаються до 1 березня наступного року.

{Пункт 11 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 86 від 07.02.2018}

Форма заявки для отримання часткової компенсації визначається Мінагрополітики.

Державний банк або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, за згодою сільськогосподарського товаровиробника надає Мінагрополітики інформацію про сільськогосподарського товаровиробника, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною цим банком.

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

Відповідність заявника критерію, зазначеному у пункті 3 цього Порядку, декларується заявником у заявці для отримання часткової компенсації, форма якої затверджена Мінагрополітики. У разі надання недостовірної інформації сільськогосподарський товаровиробник повертає отримані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання.

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

 1. Мінагрополітики на підставі наданої державними банками або банками, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належить державі,інформаціїпро повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ сільськогосподарського товаровиробника, вид і марку техніки та обладнання, повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ виробника техніки та обладнання, вартість їх придбання, суму коштів, що підлягає частковій компенсації, формує реєстр сільськогосподарських товаровиробників, які придбали техніку та обладнання (далі - реєстр), та подає його Мінекономрозвитку.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

 1. Техніка та обладнання, придбані сільськогосподарськими товаровиробниками з частковою компенсацією вартості, протягом трьох років не підлягають відчуженню та використовуються за призначенням, крім випадку, коли така техніка та обладнання прийняті державними банками або банками, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належить державі, у заставу і відчужуються в разі невиконання позичальником зобов’язань за кредитним договором.

{Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

У разі відчуження такої техніки та обладнання протягом трьох років, у тому числі внаслідок невиконання зобов’язань за кредитним договором, сільськогосподарський товаровиробник повертає отримані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання.

{Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

 1. Мінагрополітики у межах обсягу відкритих асигнувань у місячний строк на підставі реєстру перераховує бюджетні кошти державному банку або банку, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, який протягом трьох банківських днів перераховує їх на поточні рахунки сільськогосподарських товаровиробників пропорційно визначеним у реєстрі сумам.

{Абзац перший пункту 14 в редакції Постанови КМ № 532 від 19.07.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

У разі коли сільськогосподарський товаровиробник у строки, визначені в пункті 11 цього Порядку, подав належним чином оформлені заявку і підтвердні документи для отримання часткової компенсації, державний банк або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, прийняв їх до виконання, а компенсація не виплачена через недостатність коштів, передбачених у поточному бюджетному періоді, або з інших незалежних від сільськогосподарського товаровиробника причин, компенсація виплачується за рахунок коштів, передбачених на наступний період у межах бюджетного року.

{Абзац другий пункту 14 в редакції Постанови КМ № 832 від 25.10.2017}

 1. Мінагрополітики до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подає Мінекономрозвитку реєстр за звітний квартал (крім четвертого), а до 20 січня року, що настає за звітним, подає Мінекономрозвитку підсумковий реєстр за звітний рік.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 832 від 25.10.2017}

 1. Мінагрополітики у місячний строк після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання.
 2. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.
 3. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 березня 2017 р. № 130

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 959“Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 30, ст. 2012).
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 2005 p. № 71“Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва” (Офіційний вісник України, 2005 p., № 4, ст. 208).
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 p. № 321“Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва” (Офіційний вісник України, 2007 p., № 16, ст. 604).
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 p. № 849“Про доповнення пункту 8 Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва” (Офіційний вісник України, 2007 p., № 46, ст. 1886).
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 p. № 1115“Про внесення змін до пункту 8-1 Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва” (Офіційний вісник України, 2007 p., № 69, ст. 2630).
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 p. № 109“Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва” (Офіційний вісник України, 2008 p., № 17, ст. 443).
 7. Пункт 1змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 763 (Офіційний вісник України, 2008 p., № 66, ст. 2218).
 8. Пункт 2змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 953 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 69, ст. 2381).
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 647“Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 58, ст. 2003).
 10. Пункт 12змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2011 р. № 96 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 11, ст. 486).
 11. Пункт 21змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 968 “Питання Державної фінансової інспекції” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 71, ст. 2684).
 12. Пункт 4змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 508 “Про затвердження нового складу Міжвідомчої експертної ради з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2012 p., № 43, ст. 1671).
 13. Пункт 4змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 180 “Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2013 p., № 23, ст. 781).
 14. Пункт 10змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2016 p., № 100, ст. 3261).

 

Урядова програма підтримки

за закуплені племінні тварини,

сперму ВРХ та ембріони

 (за закуплені вітчизняні або імпортовані племінні (генетичні)ресурси)

 Надаватиметься юридичним особам за закуплені ними племінні тварини, сперму та ембріони у розмірі – до 50 % вартості, але не більше ніж:

за племінні телиці, нетелі, корови  – 24 000 грн за голову;

за племінні свинки та кнурці– 5 000 грн за голову;

за племінні вівцематки, барани, ярки – 4 000 грн за голову;

за сперму бугаїв – 100 грн за дозу ідентифікованої спермопродукції бугаїв, які внесені до Каталогу (у розрахунку не більше 3 доз на одну голову власного маточного поголів’я);

за ембріони ВРХ  – 500 грн за одну штуку.

 Крок 1.  Закупити племінних тварин, сперму та ембріони у період з 01 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року.

 Крок 2. Підготувати для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів документи:

 • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів;
 • довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
 • копії відповідних платіжних документів;
 • акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, що були ввезені у режимі імпорту);
 • копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) (на останню звітну дату на момент подання документів);
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів;
 • довідку про плідну пересадку ембріонів, видану підприємством (лабораторією) з трансплантації ембріонів – для часткового відшкодування вартості ембріонів;
 • відомість проведення штучного осіменіння (парування) маточного поголів’я, яка складається на підставі даних журналів штучного осіменіння (форми 3-врх, визначені відповідними інструкціями з ведення племінного обліку) – для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв;
 • письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів’я станом на 01 січня двох наступних років.

Додатково для тих, що були ввезені у режимі імпорту:

 • копії відповідного контракту;
 • копії рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів;
 • копії митної декларації.

 Крок 3. Подати протягом року  до 05 листопада до комісії Мінагрополітики заявку та документи.

Крок 4. Не пізніше 25 серпня та 25 листопада отримати бюджетні кошти на рахунки відкриті у банку.

* Часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів здійснюється на безповоротній основі два  рази на рік.

Для отримання додаткової інформації звертатись до органів місцевого самоврядування за місцем проживання, або за телефонами департаменту агропромислового комплексу обласної державної адміністрації:

0522-24-77-85;  0522-24-77-88.

 

Урядова програма підтримки

компенсації вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

(для здійснення будівництва та реконструкції тваринницьких ферм та комплексів для утримання ВРХ, свиней, птиці (в тому числі водоплавної), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м’яса, побічних продуктів тваринного походження
ІІ категорії не призначених для споживання людиною)

Надаватиметься юридичним особам та фізичним особам-підприємцям

 У розмірі 25 % обсягу залучених кредитних коштів на період кредитування до 5 років.

Крок 1. Залучити в банку кредит не більше 500 млн гривень.

 Крок 2. Підготувати для подання оригінали та копії документів:

 • підтверджуючи документи щодо використання кредитних коштів;
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів;
 • згоду щодо надання Мінагрополітики інформації про позичальника, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані.

Крок 3. Подати до банку, з яким укладено кредитний договір, заявку з документами.

 Крок 4. Отримати кошти на поточний рахунок.

 * Компенсація вартості об’єктів здійснюється щомісяця.

 Для отримання додаткової інформації звертатись до органів місцевого самоврядування за місцем проживання, або за телефонами департаменту агропромислового комплексу обласної державної адміністрації:

0522-24-77-85;  0522-24-77-88.

 

Урядова програма підтримки

утримання корів

(за кожну наявну на 01 січня та  на 01 липня корову

в розмірі 750 гривень за одну голову)

 Дотація буде надаватися юридичним особам, що утримують ідентифікованих та зареєстрованих корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності.

Крок 1. Підготувати для подання мінімальну кількість документів:

 • довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
 • копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на
  01 січня поточного року;
 • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.

Крок 2. Подати до 01 квітня та до 01 жовтня  до Мінагрополітики заявку та документи.

 Крок 3. Отримати бюджетні кошти на рахунок відкритий у банку.

 * Дотація за утримання корів надається на безповоротній основі двічі на рік

 Для отримання додаткової інформації звертатись до органів місцевого самоврядування за місцем проживання, або за телефонами департаменту агропромислового комплексу обласної державної адміністрації:

0522-24-77-85;  0522-24-77-88.

 

Урядова програма підтримки

утримання молодняка ВРХ

(за утримання молодняка до 13 місячного віку

2500 гривень на голову)

 Дотація буде надаватися фізичним особам, які утримують ідентифікований та зареєстрований молодняк великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб у поточному році.

Крок 1. Ідентифікувати теля шляхом біркування та реєстрації. Вартість даної послуги становить 29-34 грн. та здійснюється один раз за життя тварини.

 Крок 2. Підготувати для подання мінімальну кількість документів:

 • копії паспортів ВРХ, а якщо 10 і більше голів молодняка – виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;
 • копія паспорта особи – власника тварини;
 • копія довідки або договору про відкриття рахунка в банку;
 • копія ідентифікаційного номеру фізичної особи – власника тварини.

 Крок 3. Подати до сільської, селищної, міської ради або  ради об’єднаної територіальної громади документи.

Документи приймаються протягом року в порядку черговості -  до 01 травня, до 01 вересня та до 01 грудня.

 Крок 4. Отримати бюджетні кошти на поточний рахунок відкритий у банку.

* Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання  наростаючим підсумком з урахуванням віку молодняка розмірі:

за період утримання молодняка віком 1 до 5 місяців – 300 гривень за голову;

за період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців – 700 гривень за голову;

за період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців – 1 500 гривень за голову.

 Для отримання додаткової інформації звертатись до органів місцевого самоврядування за місцем проживання, або за телефонами департаменту агропромислового комплексу обласної державної адміністрації:

0522-24-77-85;  0522-24-77-88.

 

Урядова програма підтримки

відшкодування вартості об'єктів

(тваринницьких ферм і комплексів для утримання ВРХ, свиней, птиці (в тому числі водоплавної), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м’яса, побічних продуктів тваринного походження
ІІ категорії не призначених для споживання людиною)

Надаватиметься юридичним особам та фізичним особам-підприємцям.

У розмірі 30 % вартості об’єкта, але не більше 500 млн гривень загальної вартості об’єкта.

 Крок 1.  Завершити у поточному році етап будівництва та реконструкції об’єкта.

Крок 2. Підготувати такі документи:

 • копію документу, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
 • довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
 • копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
 • типову форму № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році);
 • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів;
 • копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) на 01 число останнього звітного місяця на момент подання документів.

Крок 3. Подати до 05 липня, до 05 жовтня, до 05 грудня до комісії Мінагрополітики заявку та документи.

Крок 4. Отримати кошти на рахунки, відкриті у банку.

* Часткове відшкодування вартості об’єктів надається на безповоротній основі тричі на рік.

 Для отримання додаткової інформації звертатись до органів місцевого самоврядування за місцем проживання, або за телефонами департаменту агропромислового комплексу обласної державної адміністрації:

0522-24-77-85;  0522-24-77-88.

 

Урядова програма підтримки

компенсації відсотків за банківськими кредитами

(залученими для покриття витрат, пов’язаних із провадження діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура)

Надаватиметься юридичним особам та фізичним особам-підприємцям

 У розмірі 1,5 облікової ставки НБУ, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором зменшеним на 3 відсоткових пункти.

Крок 1. Залучити в банку кредит не більше 100 млн. гривень.

Крок 2. Підготувати для подання оригінали та копії документів:

 • про оплату товарiв, робiт, послуг для пiдтвердження використання кредитних коштів;
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів;
 • згоду щодо надання Мінагрополітики інформації про позичальника, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані.

Крок 3. Подати до банку, з яким укладено кредитний договір, заявку з документами.

 Крок 4. Отримати кошти на поточний рахунок.

 * Компенсація відсотків здійснюється щомісячно виходячи з суми фактично сплачених позичальником банку відсотків за відповідний період.

Для отримання додаткової інформації звертатись до органів місцевого самоврядування за місцем проживання, або за телефонами департаменту агропромислового комплексу обласної державної адміністрації:

0522-24-77-85;  0522-24-77-88.

Вплив пестицидів і агрохімікатів на здоров'я людини

          Хімічні речовини — пестициди і агрохімікати, які використовуються для біологічного захисту рослин в своїй більшості отруйні для людини та сільськогосподарських тварин. Проникаючи в організм, навіть у невеликих кількостях, вони викликають порушення його життєдіяльності, яке при певних умовах може перейти в отруєння. Отруєння буде залежати від кількості і властивостей отрути, стану організму та інших умов.

         Шляхи проникнення отрути в організм різні. Найбільш небезпечним є потрапляння отрут через дихальні шляхи в газоподібному, пароподібному або порошкоподібному станах. Потрапляння пестицидів в організм людини через шлунково-кишковий тракт можливе при порушенні правил особистої гігієни, при нещасних випадках, при вживання в їжу забруднених пестицидами овочів та фруктів тощо. Можливе проникнення отрут в організм і через непошкоджену шкіру.

         Працювати з пестицидами, як в сільськогосподарському виробництві так і в побуті, необхідно з використанням спеціального або окремо виділеного одягу для таких робіт, фільтрувальних респіраторів (марлеві пов'язки та протипилові респіратори типу “Пелюсток” бажано не використовувати через їх слабкі захисні властивості). Взуття необхідно мати гумове, як і рукавиці, які захищають шкіру ніг та рук від отрути і після закінчення робіт легко вимиваються від можливих залишків отруйних речовин, захищати очі герметичними окулярами.

         Застосування пестицидів та агрохімікатів на відкритому ґрунті не допускається, коли температура повітря вище +20ºС, після дощу, випарування роси. Найкращий час вранці до 10 години, надвечір з 18 до 22 години та при відсутності вітру. В цей час мінімальні висхідні потоки повітря, що забезпечує кращу ефективність при обробці рослин, запобігає можливому отруєнню працюючих та інших людей.

         Важливим елементом, при застосуванні пестицидів та агрохімікатів у відкритому ґрунті (сільськогосподарські поля, городи, сади, дачні ділянки тощо) буде дотримання  таких простих вимог як врахування напрямку вітру — рухатись, під час обробки, спиною проти вітру, обов'язкове інформування власників сусідніх ділянок та будинків про терміни проведення обробок, застережні заходи щодо непотрапляння отрути в колодязі, на овочеві та ягідні культури (петрушку, зелену цибулю, окріп, салати, горошок, полуницю та малину) які посилено поглинають отрутні хімічні речовини. Необхідно звертати увагу на присутність дітей поблизу оброблювальних ділянок та навіть і через декілька днів після закінчення робіт.

         Згідно з чинним законодавством юридичні чи фізичні особи, котрі використовують пестициди і агрохімікати для обробки великих сільськогосподарських площ повинні завчасно, але не пізніше як за 2 доби, повідомляти населення чи власників сумісних сільськогосподарських угідь про місця, строки і методи внесення названих хімічних речовин. Під час проведення таких робіт, у радіусі 200м від межі ділянок, що обробляються  повинні виставлятись відповідні попереджувальні знаки, окремі способи внесення пестицидів вимагають дотримання відповідної санітарно-захисної зони до житлових будинків, місць відпочинку, тваринницьких комплексів, водоймищ від 300-500м при наземному використанні шляхом обприскування та до 1000-5000м авіахімічним методом. Закон України “Про бджільництво” зобов'язує попереджувати через засоби масової інформації пасічників про виконання вищезазначених робіт не пізніше ніж за 3 доби. В повідомленні необхідно вказувати дату обробки, назву, ступінь і строк дії токсичності препарату. Така інформація повинна бути надана пасічникам, пасіки яких знаходяться на відстані до 10 км від оброблювальних площ.

         При наявності перших ознак отруєння пестицидами (головокружіння, кашель, задишка, блювота, біль в животі та інші симптоми), необхідно негайно припинити роботу і звернутись в найближчий лікувальний заклад або викликати швидку медичну допомогу. До прибуття медичних працівників необхідно вийти або вивести потерпілого із зони, яка оброблялась, зняти засоби індивідуального захисту, звільнитись від забрудненого одягу. При попаданні пестициду на шкіру та в очі, слід негайно промити їх великою кількістю чистої води (промивати шкіру з допомогою мильного розчину тампонами з тканини чи вати).

         По завершенню робіт з пестицидами і агрохімікатами необхідно зняти з себе одяг, взуття та засоби індивідуального захисту, ретельно, з милом вимити руки та обличчя, прополоскати водою порожнини рота, горло, прийняти душ.  Необхідно пам'ятати, що хімічні засоби захисту рослин для підвищення врожайності, внаслідок неправильного використання або поводження з ними, можуть стати джерелами нещасних випадків та отруєнь.

         Бережіть своє здоров'я, здоров'я своїх близьких і рідних.

 

 

Вкладення:
Скачати цей файл (Pamyatka.doc)МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для пасічників[22]
Скачати цей файл (grafik_yarmarka.jpg)ГРАФІК проведення ярмаркових заходів з продажу продовольчих товарів у м. Кіровоград у 2018 році[21]
Скачати цей файл (perelik_tehniki.xls)Оновлений перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету [20]
Скачати цей файл (apr_12_03.doc)Державним бюджетом України на 2018 рік за програмами підтримки розвитку АПК по Україні передбачено більше 14,0 млрд. грн.[19]
Скачати цей файл (Postanova.doc)Постанова КМУ від 07 лютого 2018 року № 107 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва[18]
Скачати цей файл (fin_pidtrimka.doc)Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення [17]
Скачати цей файл (стаття По охороні праці.docx)ЗВЕРНЕННЯ Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2017 році заходів з нагоди Дня охорони праці у Петрівському районі[16]
Скачати цей файл (поводження з кислородними балонами.doc) РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КИСНЕВИХ БАЛОНІВ, УСТАНОВОК, СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДІВ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ІНШИХ СУБЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ[15]
Скачати цей файл (Форвард 2017 _весна.docx)До відома аграріїв та зацікавлених осіб району! ФОРВАРДНІ ЗАКУПІВЛІ ВРОЖАЮ 2017 року[14]
Скачати цей файл (Охорона праці для сторожів у зимовий період.doc)До відома роботодавців та зацікавлених осіб . Охорона праці для сторожів у зимовий період[13]
Скачати цей файл (Керівнику про форвардні закупівлі-1.doc)Про форвардні закупівлі Зерна ПАТ «ДПЗКУ»[12]
Скачати цей файл (ст щодо пожеж.doc)Інформація щодо заборони спалювання сухої рослинності[11]
Скачати цей файл (щодо робіт підв небезпеки-1.doc)Про виконання робіт підвищеної небезпеки[10]
Скачати цей файл (Про недопущення вир тр на сайт.doc)Про недопущення виробничого травматизму [09]
Скачати цей файл (стаття ОХОРОНА ПРАЦІ до 28 квітня.doc)ЗВЕРНЕННЯ з нагоди Дня охорони праці[05]
Скачати цей файл (СТАТТЯ В ГАЗЕТУ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ.doc)Про охорону праці[04]
Скачати цей файл (ст про весняно-польові роботи-1.doc)Шановні керівники підприємств сільського господарства Петрівського району![03]
Скачати цей файл (Про захист бджіл.doc)Про захист бджіл в період проведення весняно-польових робіт[01]
Скачати цей файл (Постанова КМУ.d №1107 від 26.10.2011ocx.docx)Постанова КМУ.d №1107 від 26.10.2011ocx.docx[ ]